©  Foto:

Thise Kirke

 Thise kirke er en velbevaret, romansk granitkirke med kor og skib. Sakristiet, våbenhuset og tårnet er opført i senmiddelalderen. Årstallet 1787 og "AQ - MR" på tårnet henviser til en istandsættelse bekostet af Anders Qwistgaard til Jungetgård og hustru Mette Ring. Kirken havde oprindeligt to søjleportaler, hvoraf syddøren med rundbuet tympanon er bevaret mod våbenhuset. Nordportalen er tilmuret og har mistet sine søjler.

Indvendig har kirken lave bjælkelofter i skib og kor; sakristi og tårnrum har murede krydshvælv. På korbuen fandtes 1915 kalkmalerier fra forskellige perioder, som imidlertid igen blev overkalkede.

Under buen står den glatte romanske døbefont. Et sydtysk dåbsfad dateres til o. 1575.

Prædikestolen af egetræ bærer årstallet 1603. I et af felterne ses et senere indmalet våben for slægten Bille. Alterstagerne fra 1621 bærer våben for Iver Lykke til Eskjær og Sophie Parsberg. Altertavlen er malet 1876 af Constantin Hansen.

En svær, jernbeslået egetræsdør fører ind til sakristiet og formodes at være samtidig med dette. På skibets nordvæg nær døren hænger et krucifiks fra o.1300. Under en restaurering i 1986-87 fandtes korets oprindelige nordvendte vindue. Det er nu synligt i indermuren.

I tårnets nordvendte glamhul hænger klokken. I 1674 klager sognepræsten i det lille, fattige sogn, at: "Kirken er hel brøstfældig, som påkendes, når det regner eller sner. Gud give, at vores velærværdige Hr. Biskop for Guds skyld være os behjælpelig, at vi måtte få kirkens klokke hjem. Kommer her ufred på, det Gud nådeligen afvende! så frygter jeg, vi nyder den aldrig mere til kirken. Nu er der nogle penge samlet til at betale omstøbningen; får vi ikke klokken, så kræver enhver sine penge, og da vil de ikke være så lette at bekomme hos bonden igen".
Klokken vides omstøbt i 1788 i forbindelse med tårnets restaurering - og igen 1902.

Kilde:
De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish